Noriuismokti.lt naudojimo taisyklės

1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „Baltic Escape“ (juridinio asmens kodas – 300568550, registruotos buveinės adresas – Algirdo g. 8-29, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas – info@noriuismokti.lt) (toliau – NORIUISMOKTI.LT) ir Jūsų (toliau – Vartotojas) dėl naudojimosi interneto svetaine noriuismokti.lt (toliau – Svetainė).
1.2. Naudodamiesi Svetaine, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.
1.3. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Vartotojui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Vartotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos). Vartotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Vartotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Svetaine.
1.4. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

2. Bendrosios sąlygos

2.1. NORIUISMOKTI.LT suteikia Vartotojams virtualią erdvę, t.y. Svetainę, kurioje Vartotojai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie siūlomas ar ieškomas paslaugas (toliau – Skelbimai), skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų bei naudotis kitomis Paslaugomis.
2.2. NORIUISMOKTI.LT jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Vartotojų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). NORIUISMOKTI.LT nebus Vartotojo agentu, atstovu, tarpininku ir kt.
2.3. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma NORIUISMOKTI.LT pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.
2.4. Visi pranešimai ir informacija tarp Vartotojo ir NORIUISMOKTI.LT bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.
2.5. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso NORIUISMOKTI.LT arba NORIUISMOKTI.LT teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
2.6. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę Vartotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda NORIUISMOKTI.LT šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir/ar duomenis:
2.6.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti;
2.6.2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Vartotojo pateiktos informacijos;
2.6.3. bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.

3. Vartotojo teisės ir pareigos

3.1. Vartotojas įsipareigoja:
3.1.1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ir el. pašto adresą;
3.1.2. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;
3.1.3. naudodamasis Svetaine pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas paslaugas (t.y. informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas paslaugas);
3.1.4. užtikrinti, kad Skelbimai ar naudojantis Svetaine Vartotojo pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant, failus, kompiuterių programas, el. pašto laiškus ir kt. (toliau – Vartotojo informacija):
3.1.4.1. nėra klaidinanti ar neteisinga;
3.1.4.2. nesiūlo įsigyti paslaugas, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota;
3.1.4.3. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);
3.1.4.4. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus bei importo bei eksporto taisykles);
3.1.4.5. neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;
3.1.4.6. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės ir/ar Paslaugų veikimą, būti patalpinti Vartotojų kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą Vartotojui ar jo turtui, trukdyti Vartotojui naudotis Svetaine, Paslaugomis ir Vartotojo kompiuteriu;
3.1.4.7. nereklamuoja ir neskelbia informacijos, kurioje minimi su NORIUISMOKTI.LT tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus.

3.1.5. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes ir/ar paslaugas, jų kainas ir t.t;
3.1.6. saugoti Vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Vartotojui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo atstovauti Vartotoją naudojantis Paslaugomis;
3.1.7. nedelsdamas pranešti NORIUISMOKTI.LT apie bet kokius Vartotojo pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir/ar duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją Svetainės anketoje;
3.1.8. nedelsdamas el. paštu pranešti NORIUISMOKTI.LT, jei Vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;
3.1.9. skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse;
3.1.10. skelbiamame Skelbime teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis;
3.1.11. neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių sekomis;
3.1.12. nepublikuoti reklamų asmeninėse profilio nuotraukose;
3.2. Naudodamasis bet kuria Paslauga Vartotojas patvirtina, kad jis/ji:
3.2.1. yra veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;
3.2.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1.1-3.1.12 punktuose;
3.2.3. supranta ir sutinka, kad Vartotojui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Vartotojo ir NORIUISMOKTI.LT sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
3.2.4. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Vartotojui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o NORIUISMOKTI.LT neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus Vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti Vartotojo tapatybės;
3.2.5. supranta ir sutinka, kad NORIUISMOKTI.LT tvarkytų ir valdytų Vartotojo asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais;
3.3. Greta patvirtinimų, pateiktų taisyklių 3.2.1 – 3.2.5 punktuose, Vartotojai, kuriems yra nuo 7 iki 18 metų patvirtina, kad jis/ji:
3.3.1. prieš paslaugą yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. tėvų) sutikimą siūlyti paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus;
3.3.2. gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės ir Paslaugų naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti prekę ar paslaugą.

4. NORIUISMOKTI.LT teisės ir pareigos

4.1. NORIUISMOKTI.LT turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Vartotojo teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Vartotojas pateikė į Svetainę pakeitimu, Vartotojo Skelbimo panaikinimu, Vartotojo paskyros (angl. account) panaikinimu ir uždraudimu Vartotojui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei Vartotojas:
4.1.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;
4.1.2. pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;
4.1.3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, NORIUISMOKTI.LT nuomone, netinkamai elgiasi;
4.2. NORIUISMOKTI.LT turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Vartotojo veiksmus Svetainėje, įskaitant Vartotojo Skelbimų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones NORIUISMOKTI.LT turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;
4.3. NORIUISMOKTI.LT turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Vartotojo Skelbimus ar bet kokią kitą Vartotojo pateiktą informaciją, jei, NORIUISMOKTI.LT nuomone, jie pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.
4.4. NORIUISMOKTI.LT turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas temines sritis nekeisdama Vartotojo informacijos, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.
4.5. NORIUISMOKTI.LT turi teisę savo nuožiūra panaikinti Vartotojo paskyrą (angl. account), jei Vartotojas yra gavęs ne mažiau nei du neigiamus kito Vartotojo atsiliepimus ar komentarus. Vartotojui gavus trečiąjį neigiamą komentarą ar atsiliepimą iš kito Vartotojo, NORIUISMOKTI.LT panaikins Vartotojo paskyrą. NORIUISMOKTI.LT sprendimas yra galutinis. .
4.6. Vartotojui pažeidus jo įsipareigojimus, nurodytus Taisyklių 3.1.1 – 3.1.12 punktuose, NORIUISMOKTI.LT turi teisę reikalauti Vartotojo sumokėti sutartinę baudą, lygią 100 litų.
4.7. Šalys susitaria, kad NORIUISMOKTI.LT turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

5. Asmens duomenys

6.1. NORIUISMOKTI.LT turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Vartotojo pateiktus ar NORIUISMOKTI.LT kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.
6.2. Vartotojas suteikia teisę NORIUISMOKTI.LT valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą NORIUISMOKTI.LT valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį.
6.3. NORIUISMOKTI.LT rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui.
6.4. NORIUISMOKTI.LT naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.
6.5. NORIUISMOKTI.LT neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.
6.6. NORIUISMOKTI.LT turi teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Vartotojo įsiskolinimus (pvz. skolų išieškojimo kompanijoms).
6.7. NORIUISMOKTI.LT turi teisę teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.
6.8. Registruotų vartotojų, kurie nebuvo prisijungę prie NORIUISMOKTI.LT portalo daugiau nei dvejus metus, prisijungimas yra šalinamas be perspėjimo.

7. Atsakomybės ribojimas

7.1. Vartotojas sutinka, kad NORIUISMOKTI.LT nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl NORIUISMOKTI.LT kaltės, ir dėl to Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
7.2. NORIUISMOKTI.LT nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats NORIUISMOKTI.LT ) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Vartotojui ar tretiesiems asmenimis.
7.3. NORIUISMOKTI.LT neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją.
7.4. Vartotojas supranta ir sutinka, kad NORIUISMOKTI.LT, atsižvelgiant į šių Taisyklių 7.1. p. bei 7.3. p., niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Vartotojo naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Vartotojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Vartotojui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.
7.5. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad NORIUISMOKTI.LT niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
7.6. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog NORIUISMOKTI.LT nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Vartotojui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas.

8. Taisyklių keitimas

8.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, NORIUISMOKTI.LT turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.
8.2. NORIUISMOKTI.LT praneš Vartotojui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.
8.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.
8.4. Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Vartotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.2. Visi tarp NORIUISMOKTI.LT ir Vartotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal NORIUISMOKTI.LT buveinės vietą.
9.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Vartotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir NORIUISMOKTI.LT laiką.
© 2013-2022 NoriuIšmokti.lt - Visos teisės saugomos.
DIZAINAS: SmallDesignJobs